Algemene voorwaarden

Wij zijn: 3DC BV, met maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek, Broekjesweg 2 en ondernemingsnummer 0448.841.665.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: lore@3dc.be of info@3dc.be

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
 2. Dienst: de diensten die wij leveren 3DC BV
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
 5. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij.
 7. Producten: bijhorende producten die wij via de website verkopen
 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend
  schrijven waar nodig.
 9. Websites: www.3DC.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. Een prijsofferte heeft een geldigheidsduur van 1 maand. De op de offerte vermelde datum wordt echter enkel voor een periode van 14 dagen vrijgehouden voor de Klant, tenzij de aanvraag van de offerte slechts gebeurt binnen de 30 dagen voor de effectieve datum, dan kan er door de Dienstverlener geen datum worden vrijgehouden en kan de offerte enkel aanvaard worden zolang de datum nog vrij is, dit op basis van een “first-come, first-served” principe.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. De op de website, via e-mail of sociale media vermelde hoeveelheden, gewicht, maten, prijzen, ed. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden 3DC niet, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 4 – Overeenkomst, huur en verkoop

4.1. Een reserveringsovereenkomst (verkoop of huur) wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de Klant een bestelling geplaats heeft via de website of nadat 3DC de opdracht schriftelijk via e-mail bevestigd heeft of met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van 3DC of door wat er op de website vermeld staat en deze algemene voorwaarden.

4.2. Een huurperiode bedraagt vijf (5) dagen, tenzij anders is overeengekomen.

4.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, ondanks het ontbreken van een handtekening.

4.4. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder toestemming van 3DC.

Artikel 5 – vergoeding:

5.1. Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld in de offerte van de Dienstverlener.

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

5.2. Facturatie en betaling
5.2.1. Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website via de door de Dienstverlener gekozen betaalprovider te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten en diensten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. Dit recht vervalt indien de Klant de decoratie in gebruik heeft genomen.

6.2. Uitzonderingen:
6.2.1 Indien de Klant wenst dat de verrichting van diensten en dus de levering en plaatsing van de etalagedecoratie plaats vindt tijdens de in art. 8.1 vermelde termijn van 14 kalenderdagen, dient deze daar uitdrukkelijk om te verzoeken bij zijn bestelling.

Indien de Klant, nadat hij voorgaand verzoek heeft gedaan, alsnog zijn herroepingsrecht uitoefent, betaalt de Klant de Dienstverlener een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de Dienstverlener ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

Concreet houdt dit in dat de Dienstverlener aan de Klant, nadat hij voorgaand verzoek heeft gedaan, niet de volledige kost zal terugbetalen, maar enkel een bedrag zijnde, het totaal bedrag min het bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd.

6.2.2. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, zijn uitgesloten van het
herroepingsrecht en worden dus niet teruggenomen.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

7.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

7.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

7.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

7.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Levering en risico

8.1. Voor aankoop van producten en plaatsing van decoratie gelden de volgende bepalingen:
Als verzend- of installatieadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

8.2. Wannneer de plaatsing van de decoratie vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. 3DC zal dan alles in het werk stellen om de decoratie als nog ter plaatse te krijgen bij de Klant. Indien de bezorging voor de geplande “decoratiedatum” niet lukt, heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en wordt de Klant integraal door 3DC terugbetaald.

8.3 Vanaf het moment waarop de Klant de goederen ontvangt, is hij aansprakelijk voor diefstal, verduistering en beschadiging.

Artikel 9 – Annuleringen

9.1. De Klant kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient ten allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te gebeuren. Indien de Klant tot annulering overgaat is de hierna genoemde schadevergoeding verschuldigd:

 • tot 30 dagen voor de installatiedatum van de decoratie is de Klant geen kosten verschuldigd;
 • tot 14 dagen voor de installatiedatum van de decoratie is de Klant 35% van het oorspronkelijke verhuurbedrag, vermeerderd met eventuele ten gevolge van de annulering door 3DC geleden schade aan 3DC verschuldigd;
 • tot 7 dagen voor de installatiedatum van de decoratie is de Klant 60% van het oorspronkelijke verhuurbedrag, vermeerderd met eventuele ten gevolge van de annulering door 3DC geleden schade aan 3DC verschuldigd
 • vanaf de 6e dag voor de installatiedatum van de decoratie is de Klant 100% van het oorspronkelijke verhuurbedrag, vermeerderd met eventuele ten gevolge van de annulering door 3DC geleden schade aan 3DC verschuldigd

Artikel. 10 – Uitvoering van de overeenkomst

10.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het aanbieden van decoratie voor etalages, feesten, tafels en locaties.

10.2. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.

10.3. 3DC kan zonder toestemming van de Klant opdrachten of onderdelen daarvan uit besteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij 3DC.

10.4. De Klant is verplicht zich als een goed huisvader te gedragen en goed zorg te dragen voor de gehuurde goederen. Bij het niet schoon retourneren van de gehuurde zaken, behoudt 3DC zich het recht voor om de Klant de reinigingskosten bijkomend te factureren.

Artikel. 11 – Keuring

11.1 De geplaatste decoratie worden door 3DC voor verzending gecontroleerd. De Klant is echter verplicht de decoratie onmiddellijk bij plaatsing eveneens te inspecteren op gebreken/en of beschadigingen of eventuele ontbrekende zaken. Indien 3DC na deze inspectie door de Klant niet schriftelijk verwittigd wordt, wordt geacht dat de Klant de decoratie in goede staat heeft ontvangen en zal de Klant aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of ontbrekende zaken bij retournering van de decoratie.

11.2 Indien er tijdens het gebruik van de decoratie iets beschadigd wordt, dient de Klant 3DC hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Artikel 11 – Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1. Overmacht
De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

12.2. Relaties met derden
Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

12.3. Contractuele tekortkomingen
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.4. Technische problemen website
De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

12.5. Website
De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website, in de decoraties en producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

13.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

13.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de bijhorende documenten gebruiken voor strikt persoonlijk gebruik..

Artikel 14 – Gegevensverwerking

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

14.2. Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het uitvoeren van de bestelling de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

14.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 15– Geheimhouding

15.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

15.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 16 – Algemeen

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

16.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.